Disclaimer

DISCLAIMER

De op deze website getoonde informatie is en wordt door VDB Hypotheken met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. VDB Hypotheken verstrekt via www.vdbhypotheken.nl slechts informatie over (financiële) producten en diensten die door VDB Hypotheken worden aangeboden of waarin zij bemiddelt. De informatie is echter geen vervanging van een deskundig advies. Gebruik van de informatie zonder deskundig advies is voor eigen rekening en risico en aan de geboden informatie (inclusief berekeningen) kunt u geen rechten ontlenen. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. VDB Hypotheken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het onderbroken functioneren van deze website.

VDB Hypotheken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website www.vdbhypotheken.nl opgenomen tarieven en andere gegevens van derden en andere gebruikers/bezoekers van de website. Hoewel VDB Hypotheken alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is VDB Hypotheken niet aansprakelijk voor informatie c.q. berichten die door gebruikers of bezoekers van de website via Internet worden verzonden. Verwijzingen naar sites die niet door VDB Hypotheken worden onderhouden zijn slechts ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel VDB Hypotheken uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar wordt verwezen, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten c.q. diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door VDB Hypotheken  worden onderhouden wordt afgewezen.

De gebruiker/bezoeker die gegevens verstrekt die verband houden met het gebruik van deze website en dienstverlening van VDB Hypotheken staat er jegens VDB Hypotheken voor in dat die gegevens juist en volledig zijn en geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Die gebruiker/bezoeker vrijwaart VDB Hypotheken voor aanspraken van derden in verband met de onjuistheid c.q. onvolledigheid van die gegevens c.q. de (beweerdelijke) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming van VDB Hypotheken is het niet toegestaan gebruik te maken, op welke wijze dan ook, van de op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, illustraties, foto’s, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker of bezoeker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VDB Hypotheken.